W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:
I. ADMINISTRATOR DANYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, że administratorem danych przetwarzanych na naszej stronie internetowej jest Fundacja Serca Kreacja, ul. Gliwicka 35, Tarnowskie Góry 42-600, NIP 6452569434.


II. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.
1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz f) RODO w celu realizacji przez Administratora zadań publicznych, wynikających wprost z przepisów prawa lub określonych zadaniami statutowymi Administratora.
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w określonym celu i zakresie.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka w szczególności są:
1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)
2) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.2159 z późn. zm.)
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646).
III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Odbiorcami Pani/Pana danych oraz danych Pani/Pana dziecka będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
V. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka,
3) usunięcia swoich danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka,
5) przenoszenia swoich danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz danych Pani/Pana dziecka.


VI. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VII. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka może być wymogiem:
1) ustawowym,
2) umownym,
3) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, Administrator nie będzie mógł zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, Administrator nie będzie mógł zawrzeć takiej umowy.
VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH.
Administrator nie zamierza przekazywać danych odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Newsletter

Bądź na bieżąco z naszymi nowościami w szkole!

Otrzymasz porady, wskazówki oraz wiele ciekawych inspiracji dla Twojego dziecka

Zgoda ciasteczka

Zgoda Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Zapewniają one prawidłowe działanie strony, narzędzi społecznościowych, reklamowych i analitycznych. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej.

Czytaj Więcej